Tag
ตรวสุขภาพ
นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ เลขาธิการสำนักงานประกัน สังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงแรงงาน ในการเพิ่มสิทธิให้ผู้ประกันตนด้านการส่งเสริมและป้องกันโรคว่า สำนักงานประกันสังคมให้ความสำคัญในพัฒนาระบบการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค ให้กับผู้ประกันตนได้เข้าถึงบริการการรักษาที่มีคุณภาพให้มากที่สุด โดยกำหนดให้ผู้ประกันตนสามารถเข้ารับการตรวจสุขภาพเพื่อค้นหาปัจจัยเสี่ยงและป้องกัน และหากพบความผิดปกติ ผู้ประกันตนจะได้รับการบำบัดตั้งแต่ระยะแรก อาทิ การตรวจเต้านมเพื่อคัดกรองมะเร็งเต้านม การตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด การตรวจน้ำตาลในเลือด การตรวจการทำงานของไต การตรวจไขมันในเส้นเลือดเพื่อหาความเสี่ยงโรคเรื้อรัง ไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวาน โรคไขมันในเลือดสูง โรคไตวายเรื้อรัง โรคหัวใจ และโรคหลอดเลือดอุดตันฯลฯ
29 เม.ย. 62 18.50 น. แชร์
Tag
ตรวสุขภาพ
Latest Update
อัพเดทล่าสุด
Latest Update
อัพเดทล่าสุด
โหลดเพิ่ม