Tag
การไฟฟ้านครหลวง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ประชาสัมพันธ์ เรื่องการขอใช้สิทธิ์ยกเว้นการงดจ่ายกระแสไฟฟ้าสำหรับสถานที่ใช้ไฟฟ้าที่มีผู้ป่วยต้องพึ่งอุปกรณ์ช่วยชีวิต โดยจะเป็นการยืดระยะเวลาในการค้างชำระค่าไฟฟ้ารวมกันประมาณ 3 เดือน ยืดระยะเวลาที่จะถูกถอดมิเตอร์ หรือถูกถอดสายแต่การชำระค่าไฟฟ้ายังคงต้องชำระตามปกติที่หน่วยที่ใช้งาน
11 พ.ค. 62 08.35 น. แชร์
Latest Update
อัพเดทล่าสุด
Latest Update
อัพเดทล่าสุด
โหลดเพิ่ม