อาสาฬหบูชา ธรรมะกับสนธิญาณ: คำสอนพุทธองค์ที่ทำให้ผู้ฟังบรรลุธรรม... แค่อ่านก็ได้บุญ

ศาสนา
โดย ไญยิกา อธิคุปต์ธนวัฒ วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
อาสาฬหบูชา ธรรมะกับสนธิญาณ: คำสอนพุทธองค์ที่ทำให้ผู้ฟังบรรลุธรรม... แค่อ่านก็ได้บุญ

บุญวันพระ...อาสาฬหบูชา
วันมีพระรัตนตรัยครบถ้วน พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
วันพระพุทธเจ้า ปฐมเทศนา แล้วทำให้ผู้ฟังบรรลุธรรม 
ธรรมะคือความจริงตามธรรมชาติท่ีดำรงอยู่
ความจริงตามธรรมะชาติท่ีดำรงอยู่คือ

 

๑.ทุกสรรพสิ่ง เป็น อนิจัง ทุกขัง อนัตตา ต้องเปลี่ยนแปลง คงรูปอยู่ไม่ได้ เป็นไปตามสภาวะสิ่งแวดล้อม หนึ่งในสรรพสิ่งคือร่างกายเรา ท่ีหลายสรรพสิ่งก่อรูปกันขึ้นมาทำหน้าท่ีเกี่ยวโยงกันเป็นระบบมหัศจรรย์ตามธรรมชาติ
๒.จิต ท่ีมีเครื่องมือคือ เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ หรือการรับรู้แล้วสร้างความรู้สึกชอบไม่ชอบหรือเฉยๆแล้วจดจำไว้ เกิดเป็นตัญหาความอยาก แล้วปรุงแต่งต่อเป็นอารมณ์ โลภ โกรธ หลง ราคะ แล้วแปรเปลี่ยนเป็นเจตนา พูด กระทำ
เพื่อตอบสนองอารมณ์นั้น กลายมาเป็นกรรมผูกติดอยู่กับจิต

 

๓.กฏแห่งกรรม ผลแห่งเจตนาของจิตท่ีพูดหรือกระทำแล้วกลายเป็นกรรมผูกติดนั้น จะส่งผลให้ไปเกิดแปรเปลี่ยนหมุนเวียนอยู่ใน ๖ ภูมิ สวรรค์ มนุษย์ เดรัจฉาน เปรต อสุรกาย นรก แล้วกรรมก็ตามส่งผลต่อเนื่องในชีวิตท่ีหมุนเวียนเปลี่ยนไปเกิดนั้น เกิดใน สุคติคือสวรรค์หรือเป็นมนุษย์ก็ดีหน่อย แต่อีก ๔ ภูมิก็ทุกข์เวทนาเหลือจะรับ พระพุทธเจ้าจึงเตือนไม่ให้ใช้ชีวิตอย่างประมาท เพราะโอกาศเกิดเป็นมนุษย์หรือไปสวรรค์นั้นยากเย็นแสนเข็นเปรียบวัวทั้งตัว ได้ไปเกิดสุคติเปรียบได้แค่เขา ๒ เขา ส่วนท่ีไปเกิดในทุคติ ๔ แห่งเปรียบดังขนนับแสนนับล้านเส้น
 


๔.จึงมี”ธรรม” ท่ีจะนำพาให้ไม่ต้องเกิดใน ๖ ภูมินั่นเพราะแม้เกิดเป็นมนุษย์หรือบนสวรรค์แต่เมื่อหมดกรรมดีท่ีทำและส่งผลก่อน ก็ถึงเวลากรรมชั่ว ส่งผลก็นำพาไปสู่ทุคติ เป็นอย่างนี้นับเป็นล้านๆ ชาติมาแล้วไม่มีท่ีสิ้นสุด “ธรรม”นั้นจะนำพาไปสู่การหยุดความเสี่ยงคือหยุดเกิดเพื่อไปสู่นิพพาน

๕.ทำอย่างไร? ถึงหยุดเกิดได้ ก็ต้องกลับไปที่ต้นเหตุของการเกิดก็คือจิต ก็คือไปบริหารเครื่องมือที่ทำให้จิตเกิดความคิดเกิดการปรุงแต่งเป็นอารมณ์ บริหารให้หยุดคิดในเรื่องก่ออารมณ์ ซึ่งจะทำได้ ด้วยมี”ศีล”เป็นเครื่องอยู่เป็นปกติของชีวิต ไม่คิดเบียดเบียนใครไม่เป็นเหตุให้ใจก่ออารมณ์ แล้วจึงทำ “สมาธิ”ให้จิตไม่มีกิเลสรบกวนให้พลังของจิตท่ีมีอยู่ได้แสดงศักยภาพ จากนั้น จึงมา”พิจารณา”ความจริงแห่งธรรมทั้งหลายให้หยั่งลงในใจ จนเกิด”ปัญญา”เห็นความจริง ทิ้งความหลงแห่งอวิชา ว่าสรรพสิ่งทั่ง หลายเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตาแม้แต่ร่างกายเรา ที่เรายึดว่าเป็นตัวเราก็เป็นเพียงแค่จิตยึดครองอยู่ชั่วคราวตามกฏแห่งกรรมถึงเวลาก็ต้องลาจากไป
ศีล สมาธิ ปัญญา จึงเป็นทางนำพาสู่พระนิพพาน

๖.บุญ ปาปล้วนทำให้ยึดติด บุญต้องทำเพื่อการละวางไม่ใช่เพื่อหวังได้มาเพราะมิฉะนั้นจะเป็นเหตุแห่งการเกิดเช่นกัน ปาปไม่ต้องพูดถึงเพราะที่ทำไปก็ทำด้วยความอยากทั้งสิ้น
เอาบุญภาวนามาฝากญาติมิตรทุกท่านในวันพระ อาสาฬหบูชา

สนธิญาณ
๒๗ กรกฎาคม ๖๑


เรื่องที่เกี่ยวข้อง