ชาวนาเฮ!!! ครม.อนุมัติเงินช่วยเหลือ สูงสุดได้ครัวเรือนละ 10,000 บาท ทั่วประเทศ

ข่าว
โดย ชาคริตส์ คงหาญ วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
ชาวนาเฮ!!! ครม.อนุมัติเงินช่วยเหลือ สูงสุดได้ครัวเรือนละ 10,000 บาท ทั่วประเทศ

คณะรัฐมนตรี อนุมัติโครงการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าว ปีการผลิต 2562/63 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้เกษตรกรสามารถดำรงชีพอยู่ได้และลดภาระค่าใช้จ่ายในการเก็บเกี่ยวข้าวและปรับปรุงคุณภาพข้าวให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มมากขึ้น รวมถึงเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบอาชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เพจเฟสบุ๊ค สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 ได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความว่า ชาวนาเฮ!! ครม.อนุมัติเงินช่วยเหลือชาวนา เป็นค่าเก็บเกี่ยวแะลปรับปรุงคุณภาพข้าว ไร่ละ 500 บาท สูงสุดได้ครัวเรือนละ 10,000 บาท ทั่วประเทศ

คณะรัฐมนตรี อนุมัติโครงการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าว ปีการผลิต 2562/63 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้เกษตรกรสามารถดำรงชีพอยู่ได้และลดภาระค่าใช้จ่ายในการเก็บเกี่ยวข้าวและปรับปรุงคุณภาพข้าวให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มมากขึ้น รวมถึงเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบอาชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร


กลุ่มเป้าหมาย คือ เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2562 กับ กสก. จำนวนประมาณ 4.57 ล้านครัวเรือน โดยจะได้รับเงินช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวเฉพาะเกษตรกรรายย่อย อัตราไร่ละ 500 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 20 ไร่ หรือครัวเรือนละไม่เกิน 10,000 บาท ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2562-30 กันยายน 2563

โดย กรมส่งเสริมการเกษตร (กสก.) โดยสำนักงานเกษตรอำเภอทุกแห่ง จะนำข้อมูลรายชื่อเกษตรกรที่ผ่านการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2562 ส่งให้ ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่ โดย ธ.ก.ส. เป็นผู้พิจารณาว่าเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีการเก็บเกี่ยวจริง และไม่ซ้ำซ้อนกับการจ่ายเงินภายใต้โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว นอกจากนี้ พื้นที่เพาะปลูกที่ได้รับการช่วยเหลือต้องไม่ซ้ำซ้อนกับพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติที่ได้รับเงินช่วยเหลือโครงการเยียวยาผู้ประสบภัยธรรมชาติจากรัฐบาล เว้นแต่เกษตรกรจะนำพื้นที่ประสบภัยนั้นไปแจ้ง กสก. เพื่อเพาะปลูกข้าวใหม่ทันในช่วงเวลาเพาะปลูกรอบที่ 1

ขอบคุณข้อมูลจาก : สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7


เรื่องที่เกี่ยวข้อง