พิธีรับตราพระราชทาน บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย แห่งประเทศไทย

ข่าว
โดย ปัฐพงษ์ สถาวรสมิต วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2562
พิธีรับตราพระราชทาน บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย แห่งประเทศไทย

 ณ ห้องฟีนิกซ์ 1-3 อิมแพ็ค เอ็กซิบีชั่น ฮอลล์ เมืองทองธานี จ.นนทบุรี นายทรงฤทธิ์ ได้มีการมอบตราพระราชทาน โรงเรียนในสังกัดที่ผ่านการประเมินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ปีการศึกษา 2562 เข้ารับตราพระราชทานบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย เพื่อให้เกิดการคงสภาพของการเป็นโรงเรียน “คุณภาพมาตรฐานกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย” ดำรงไว้ซึ่งเกียรติยศ ความดี และศักดิ์ศรีโรงเรียนรางวัลตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย จะสร้างความมั่นใจในคุณภาพของการจัดการศึกษาในการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดลักษณะที่พึงประสงค์ต่างๆ อย่างครบถ้วน

 

 

โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นการพัฒนาการจัดประสบการณ์วิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย 

 

 

 


และยังปลูกฝังให้เด็กมีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ ธรรมชาติ และเทคโนโลยีด้วยกิจกรรมที่สร้างความสนุกสนาน ความเพลิดเพลิน ความสนใจใคร่รู้ความกระตือรือร้น  ฝึกการสังเกต รู้จักตั้งคำถาม และค้นหาคำตอบด้วยตนเอง เพื่อเตรียมความพร้อมในเด็กปฐมวัย ให้มีทักษะพื้นฐานพร้อมที่จะพัฒนาตนตามลำดับต่อไป

 


เรื่องที่เกี่ยวข้อง