หลักสูตร นยปส.รุ่น10 สัมมนาเรื่อง “กลยุทธ์การป้องกันการทุจริตบนฐานยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี”

บันเทิง
โดย ปัฐพงษ์ สถาวรสมิต วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2562
หลักสูตร นยปส.รุ่น10 สัมมนาเรื่อง “กลยุทธ์การป้องกันการทุจริตบนฐานยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี”

ตามที่ สำนักงาน ป.ป.ช. จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 10 นั้น ผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่มีความสนใจศึกษาและจัดทำเอกสารวิชาการรุ่น เรื่อง “กลยุทธ์การป้องกันการ ทุจริตบนฐานยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี” สืบเนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 65 ได้บัญญัติให้รัฐ พึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใช้เป็นกรอบ ในการจัดทำแผนให้สอดคล้องและบูรณาการกัน

เพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว และได้มี การตรากฎหมายสองฉบับ คือ พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560 และ พระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 ซึ่งเป็นกฎหมายกำหนดกรอบวิธีการ และให้มีการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ(พ.ศ. 2561 - 2580) ฉบับแรกของประเทศไทย ซึ่งจะนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุ วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจ พัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบ แนวทางการพัฒนาในระยะ 20 ปีต่อจากนี้ไป

ผู้เข้าอบรมต้องการศึกษาเรื่อง กลยุทธ์การป้องกันการทุจริตบนฐานยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยมี วัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1) วิเคราะห์ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) และแผนรองรับ ระดับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริต 2) ก าหนดกลยุทธ์การป้องกันการทุจริตบนฐานยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ 3) ประเมินกลยุทธ์การป้องกันการทุจริตบนฐานยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้วยเหตุดังกล่าว ผู้เข้าอบรมหลักสูตร นยปส. รุ่นที่ 10 จึงเห็นความสำคัญของการกำหนดกลยุทธ์ การป้องกันการทุจริตบนฐานยุทธศาสตร์ชาติ20 ปีโดยจะเสนอกลยุทธ์และแนวทางด าเนินการป้องกันการทุจริต ตามแนวทางการพัฒนาเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต 5 แนวทาง ของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) เพื่อเสนอรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาตามความเหมาะสม


โดยทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวได้สัมภาษณ์ นพ.ดนัย ธีวันดา รองอธิบดี กรมอนามัย กล่าวว่า  หลังจากที่รัฐมนตรีเข้ามารับตำแหน่งนั้น ทางรัฐมนตรีทั้ง 2 ท่านให้นโยบายกับทางกระทรวงว่า ในกระทรวงสาธารณสุขจะไม่มีการแบ่งพรรคแบ่งฝ่าย เป้าหมายที่สำคัญก็คือเพื่อประชาชนเป็นสำคัญ  โดยทางนโยบายเก่าและนโยบายใหม่ของทางกระทรวงค่อนข้างที่จะตรงกัน ก็คือ เรื่องของการที่จะให้ประชาชนได้เข้าถึงหลักประกันสุขภาพให้ได้มากที่สุด และได้รับประโยชน์จากการรักษาให้ได้มากที่สุด และที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งก็คือ จนท.เองก็ต้องมีความสุขเข้าถึงสวัสดิการที่ตอบสนองกับเจ้าหน้าที่ให้ได้มากที่สุดเช่นกัน

ผู้สื่อข่าวได้ ถามต่อว่าในการมาเรียนหลักสูตร ของ นยปส. ทางรอง ดนัย ได้ทำเอกสารวิชาการเรื่องอะไร ทางรองดนัย กล่าวว่า ผมทำรายงานเกี่ยวกับเรื่อง เชิดชูคนทำดี เอากติกาของเรื่องเกี่ยวกับการตรวจสอบ ความโปร่งใสเข้าไปจับในกระบวนการ เกี่ยวกับการทำคนดีศรีอนามัย เพราะในอดีตเราดูแต่มิติด้านเดียวคือ ความโดดเด่นของตัวบุคคลและเรื่องของการทำงาน ที่ผมทำในครั้งนี้ก็คือใช้กระบวนคิดในเชิงของการป้องกันการทุจริต เข้าไปเป็นตัวชี้วัด เป็นการประเมิน ของคนที่จะมาเป็นคนดีศรีอนามัย และเราจะมีการมอบคนดีศรีอนามัย ในแต่ละหน่วยงานในทุกปีอีกด้วย

 โดยการทำโครงการนี้ เราจะเริ่มใช้ในปีหน้าอีกด้วยครับ


เรื่องที่เกี่ยวข้อง