หลักสูตร นยปส.รุ่น10 สัมมนาเรื่อง “กลยุทธ์การป้องกันการทุจริตบนฐานยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี”

บันเทิง
โดย ปัฐพงษ์ สถาวรสมิต วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2562
หลักสูตร นยปส.รุ่น10 สัมมนาเรื่อง “กลยุทธ์การป้องกันการทุจริตบนฐานยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี”

ตามที่ สำนักงาน ป.ป.ช. จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 10 นั้น ผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่มีความสนใจศึกษาและจัดทำเอกสารวิชาการรุ่น เรื่อง “กลยุทธ์การป้องกันการ ทุจริตบนฐานยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี” สืบเนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 65 ได้บัญญัติให้รัฐ พึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใช้เป็นกรอบ ในการจัดทำแผนให้สอดคล้องและบูรณาการกัน

เพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว และได้มี การตรากฎหมายสองฉบับ คือ พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560 และ พระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 ซึ่งเป็นกฎหมายกำหนดกรอบวิธีการ และให้มีการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ(พ.ศ. 2561 - 2580) ฉบับแรกของประเทศไทย ซึ่งจะนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุ วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจ พัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบ แนวทางการพัฒนาในระยะ 20 ปีต่อจากนี้ไป

ผู้เข้าอบรมต้องการศึกษาเรื่อง กลยุทธ์การป้องกันการทุจริตบนฐานยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยมี วัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1) วิเคราะห์ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) และแผนรองรับ ระดับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริต 2) ก าหนดกลยุทธ์การป้องกันการทุจริตบนฐานยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ 3) ประเมินกลยุทธ์การป้องกันการทุจริตบนฐานยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้วยเหตุดังกล่าว ผู้เข้าอบรมหลักสูตร นยปส. รุ่นที่ 10 จึงเห็นความสำคัญของการกำหนดกลยุทธ์ การป้องกันการทุจริตบนฐานยุทธศาสตร์ชาติ20 ปีโดยจะเสนอกลยุทธ์และแนวทางด าเนินการป้องกันการทุจริต ตามแนวทางการพัฒนาเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต 5 แนวทาง ของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) เพื่อเสนอรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาตามความเหมาะสม


โดยทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวได้สัมภาษณ์ นายเดชา จาตุธนานันท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกล่าวว่า กรมส่งเสริมอุตสาหรรมของเรานะครับ มีหน้าที่จัดทำและพัฒนายุทธศาสตร์ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกระทรวงอุตสาหกรรม หน้าที่หลักสำคัญคือเสนอแนะและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเชื่อมโยงและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในระดับต่างๆ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม และผู้ประกอบการ ให้มีขีดความสามารถในการประกอบการได้ โดยในปีนี้ทางกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมของเราจะ มุ่งเน้นไปในทางของภาคการเกษตรเป็นส่วนใหญ่ ว่าจะทำยังไง จะเพิ่มมูลค่าของสินค้าเกษตร ให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น  หรือ ใครที่อยากจะเป็น สมาร์ทฟาร์มเมอร์ ก็สามารถไปขออความช่วยเหลือที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้

โดยช่วงนี้เป็นช่วงที่รัฐมนตรีใหม่เข้ามาปฎิบัติงาน ทางผู้สื่อข่าวถามว่า จะมีการสานต่อนโยบายเก่าหรือไม่ ทางรอง เดชา บอกว่า สานต่อ โดยจะเน้นไปที่ภาคเกษตรอุตสาหกรรม เหมือนเดิม แต่ครั้งนี้เราจะเน้นเพิ่มไปที่ อุตสาหกรรมชุมชนให้เข้มแข็งเพิ่มมากขึ้น และเราก็จะเชื่อมโยงไปที่การท่องเที่ยว หรือ CIV อีกด้วย   


เรื่องที่เกี่ยวข้อง