หลักสูตร นยปส.รุ่น10 สัมมนาเรื่อง “กลยุทธ์การป้องกันการทุจริตบนฐานยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี”

บันเทิง
โดย ปัฐพงษ์ สถาวรสมิต วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2562
หลักสูตร นยปส.รุ่น10 สัมมนาเรื่อง “กลยุทธ์การป้องกันการทุจริตบนฐานยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี”

ตามที่ สำนักงาน ป.ป.ช. จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 10 นั้น ผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่มีความสนใจศึกษาและจัดทำเอกสารวิชาการรุ่น เรื่อง “กลยุทธ์การป้องกันการ ทุจริตบนฐานยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี” สืบเนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 65 ได้บัญญัติให้รัฐ พึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใช้เป็นกรอบ ในการจัดทำแผนให้สอดคล้องและบูรณาการกัน

เพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว และได้มี การตรากฎหมายสองฉบับ คือ พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560 และ พระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 ซึ่งเป็นกฎหมายกำหนดกรอบวิธีการ และให้มีการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ(พ.ศ. 2561 - 2580) ฉบับแรกของประเทศไทย ซึ่งจะนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุ วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจ พัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบ แนวทางการพัฒนาในระยะ 20 ปีต่อจากนี้ไป

ผู้เข้าอบรมต้องการศึกษาเรื่อง กลยุทธ์การป้องกันการทุจริตบนฐานยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยมี วัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1) วิเคราะห์ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) และแผนรองรับ ระดับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริต 2) ก าหนดกลยุทธ์การป้องกันการทุจริตบนฐานยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ 3) ประเมินกลยุทธ์การป้องกันการทุจริตบนฐานยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้วยเหตุดังกล่าว ผู้เข้าอบรมหลักสูตร นยปส. รุ่นที่ 10 จึงเห็นความสำคัญของการกำหนดกลยุทธ์ การป้องกันการทุจริตบนฐานยุทธศาสตร์ชาติ20 ปีโดยจะเสนอกลยุทธ์และแนวทางด าเนินการป้องกันการทุจริต ตามแนวทางการพัฒนาเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต 5 แนวทาง ของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) เพื่อเสนอรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาตามความเหมาะสม

 


โดยทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวได้สัมภาษณ์ รองศาสตราจารย์ พันตำรวจเอกหญิง ดร. ทิพย์ฆัมพร เกษโกมล อาจารย์หัวหน้าภาควิชาหลักการพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติในฐานะประธานวิชาการของรุ่น นยปส.10  กล่าวว่า จริงๆดิฉัน ก็เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรนะคะ มีการทำเอกสาร วิชาการของรุ่น10 นี้ แล้วงานในวันนี้เป็น ขั้นตอนสุดท้าย ทางเราจะมีการเผยแพร่เอกสารต่อสาธารณะ เพื่อนำเอาไปประยุกต์ใช้ เอกสารของเราคือเรื่องกลยุทธ์การป้องกันการทุจริตบนฐานยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยหลักๆ รายงานของเราทำเป็นกลุ่ม หลักๆดิฉัน จะดูตรง ที่มาที่ไป และวัตถุประสงค์ ไปจนถึงผล และข้อเสนอแนะ โดยในการเรียน ในหลักสูตรนี้ ใช้เวลาในการเรียนทั้งหมด 7-8 เดือน โดยในการเรียนในหลักสูตรนี้ ดิฉันคิดว่าดีมากสามารถช่วยประเทศได้มากเลยคะ มันสามารถช่วยแก้วิกฤต ชาติได้ ถ้านำแนวทางตรงนี้ไปใช้กับหน่วยงาน ต่างๆ หรือคณะรัฐมนตรี ก็ตาม ก็จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ สามารถยกระดับ ตัวค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต ให้ลดลงได้ สามารถนำไปใช้ในระดับประเทศและระดับนานาชาติได้ด้วย แต่มันก็ขึ้นอยู่ที่ว่า จะนำไปใช้มากน้อยแค่ไหนค่ะ ขอฝากตรงนี้ไว้ด้วยค่ะ  


เรื่องที่เกี่ยวข้อง