คาถาบารมี ๓๐ ทัศ คาถาอธิษฐานบารมีพระพุทธเจ้าเมื่อผจญพญามาร

ศาสนา
โดย ศักดิ์ศรี บุญรังศรี วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2562
คาถาบารมี ๓๐ ทัศ คาถาอธิษฐานบารมีพระพุทธเจ้าเมื่อผจญพญามาร

"อิติ ปาระมิตาติงวา อิติ สัพพัญญุมาคะตา อิติ โพธิมะนุปปัตโต อิติปิโส จะ เต นะโม" คาถาบารมี ๓๐ ทัศ เป็นคาถาอธิษฐานบารมีพระพุทธเจ้าเมื่อผจญพญามาร เป็นยอดแห่งธรรมที่พระองค์ทรงบำเพ็ญมา ภาวนาทุกวันผ่อนกรรมหนักให้เป็นกรรมเบา โชคลาภมีมาไม่ขาดสาย

 

คาถาบารมี ๓๐ ทัศ

ทานะปาระมี สัมปันโน , ทานะอุปะปาระมี สัมปันโน , ทานะปะระมัตถะปาระมี สัมปันโน ,

เมตตา ไมตรี กะรุณา มุทิตา อุเปกขา ปาระมี สัมปันโน , อิติปิ โส ภะคะวา ฯ

สีละปาระมี สัมปันโน , สีละอุปะปาระมี สัมปันโน , สีละปะระมัตถะปารมี สัมปันโน ,

เมตตา ไมตรี กะรุณา มุทิตา อุเปกขา ปาระมี สัมปันโน , อิติปิ โส ภะคะวา ฯ

เนกขัมมะปาระมี สัมปันโน , เนกขัมมะอุปะปาระมี สัมปันโน , เนกขัมมะ ปะระมัตถะปารมี สัมปันโน ,

เมตตา ไมตรี กะรุณา มุทิตา อุเปกขา ปาระมี สัมปันโน , อิติปิ โส ภะคะวา ฯ

ปัญญาปาระมี สัมปันโน , ปัญญาอุปะปาระมี สัมปันโน , ปัญญา ปะระมัตถะปารมี สัมปันโน ,

เมตตา ไมตรี กะรุณา มุทิตา อุเปกขา ปาระมี สัมปันโน , อิติปิ โส ภะคะวา ฯ

วิริยะปาระมี สัมปันโน , วิริยะอุปะปาระมี สัมปันโน , วิริยะปะระมัตถะปารมี สัมปันโน ,

เมตตา ไมตรี กะรุณา มุทิตา อุเปกขา ปาระมี สัมปันโน , อิติปิ โส ภะคะวา ฯ

ขันตีปาระมี สัมปันโน , ขันตีอุปะปาระมี สัมปันโน , ขันตี ปะระมัตถะปารมี สัมปันโน ,

เมตตา ไมตรี กะรุณา มุทิตา อุเปกขา ปาระมี สัมปันโน , อิติปิ โส ภะคะวา ฯ

สัจจะปาระมี สัมปันโน , สัจจะอุปะปาระมี สัมปันโน , สัจจะปะระมัตถะปารมี สัมปันโน ,

เมตตา ไมตรี กะรุณา มุทิตา อุเปกขา ปาระมี สัมปันโน , อิติปิ โส ภะคะวา ฯ

อะธิฏฐานะปาระมี สัมปันโน , อะธิฏฐานะอุปะปาระมี สัมปันโน , อะธิฏฐานะปะระมัตถะปารมี สัมปันโน ,

เมตตา ไมตรี กะรุณา มุทิตา อุเปกขา ปาระมีสัมปันโน , อิติปิ โส ภะคะวา ฯ

เมตตา ปาระมี สัมปันโน , เมตตา อุปะปาระมี สัมปันโน , เมตตา ปะระมัตถะปารมี สัมปันโน ,

เมตตา ไมตรี กะรุณา มุทิตา อุเปกขา ปาระมี สัมปันโน , อิติปิ โส ภะคะวา ฯ

อุเปกขาปาระมี สัมปันโน , อุเปกขาอุปะปาระมี สัมปันโน , อุเปกขาปะระมัตถะปารมี สัมปันโน ,

เมตตา ไมตรี กะรุณา มุทิตา อุเปกขา ปาระมี สัมปันโน , อิติปิ โส ภะคะวา ฯ

ทะสะปาระมี สัมปันโน , ทะสะอุปะปาระมี สัมปันโน , ทะสะปะระมัตถะปารมี สัมปันโน ,

เมตตา ไมตรี กะรุณา มุทิตา อุเปกขา ปาระมี สัมปันโน , อิติปิ โส ภะคะวา   ฯ

พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ

ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ

สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ นะมามิหัง ฯ

 

พระพุทธเจ้า

 

 คาถาบารมี ๓๐ ทัศ (ฉบับย่อ)

ทานะ ปาระมี สัมปันโน,

ทานะ อุปะปาระมี สัมปันโน,

ทานะ ปะระมัตถะปาระมี สัมปันโน, เมตตา ไมตรี กะรุณา

มุทิตา อุเปกขา ปาระมี สัมปันโน, อิติปิ โส ภะคะวา ฯ

หมายเหตุ เที่ยวต่อไปเปลี่ยนที่ขีดเส้นใต้เป็น.. สีละ – เนกขัมมะ –

ปัญญา – วิริยะ – ขันติ – สัจจะ – อะธิฏฐานะ – เมตตา –

อุเปกขา – ทะสะ นอกนั้นเหมือนกันหมด

และเมื่อจบทุกบทแล้วต่อด้วยบทนี้

พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ ฯ

ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ ฯ

สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ นะมามิหัง ฯ

 

พระพุทธเจ้า

 

  คาถาบารมี 30 ทัศ  ( ย่อ)  

อิติ ปาระมิตาติงวา อิติ สัพพัญญุมาคะตา

อิติ โพธิมะนุปปัตโต อิติปิโส จะ เต นะโม

หัวใจพระเจ้าสิบชาติ

เต ชะ สุ เน มะ ภู จะ นา วิ เว

หัวใจบารมี 30 ทัศ

ทา สี เน ปะ วิ ขะ สะ อะ เม อุ

 

พระพุทธเจ้า

 


ความหมายของพระคาถา
อิติปาระมิตาติงสา (ขออำนาจแห่งบารมี 30 ทัศ)
อิติสัพพัญญูมาคะตา (ขออำนาจแห่งพระสัพพัญญู)
อิติโพธิมนุปปัตโต (ขออำนาจแห่งโพธิญาณ)
อิติปิโสจะเตนโม (ด้วยอำนาจแห่งคำขอทั้งหมดนี้ ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า)

 

พระพุทธเจ้า

 

พุทธคุณคาถา
คาถานี้ภาวนาจนเป็นสมาธิ การเห็นภาพนิมิตจะชัดเจน ใช้คาถานี้บูชาคู่เหรียญเงินไม่ขาดบ้าน “เหรียญเศรษฐี” จะมีความคล่องตัวในทางโลก เงินทองไม่ขาดบ้าน มีโชคมีลาภ ในหนังสือ"ตามรอยพระพุทธบาท เล่ม 3 " หลวงพ่อเขียนไว้ว่า " ลงกระดานเรือน หรือ รอดบ้าน เงินไม่ขาดบ้าน "

วิธีภาวนาเพื่อผ่อนกรรมหนักให้เป็นกรรมเบา
หลวงพ่อเล็ก วัดท่าขนุน เมตตาบอก “คาถาบารมี 30 ทัศต่อด้วยนะโมพุทธายะ ให้นำไปภาวนาทุกวัน แล้วอฐิษฐานนึกถึงภาพพระครอบตัวของเรา, คนในครอบครัวของเรา, บ้านของเรา จะได้ผ่อนกรรมหนักให้เป็นกรรมเบาลง ถ้าทุกคนช่วยกันภาวนาพระคาถาบทนี้ ก็จะเป็นการช่วยผ่อนกรรมของประเทศได้อีกด้วย”

 

พระพุทธเจ้า

 

ขอขอบพระคุณท่านเจ้าของภาพ เจ้าของบทความ และที่มาเนื้อหาข้อมูล

http://www.watpamahachai.net

อมตะธรรมพระอริยสงฆ์

เพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทาน

 


เรื่องที่เกี่ยวข้อง