พระคาถาบูชา หลวงปู่เทพโลกอุดร ฉบับเต็ม

ศาสนา
โดย ศักดิ์ศรี บุญรังศรี วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562
พระคาถาบูชา หลวงปู่เทพโลกอุดร ฉบับเต็ม

พระคาถาบูชาหลวงปู่เทพโลกอุดร ( ฉบับเต็ม แปลไทย )

ตั้งนะโม ๓ จบ

 

"โย อะริโย มหาเถโร อะระหัง อภิญญาธะโร

 

ปะฏิสัมภิทัปปัตโต เตวิชโช พุทธะสาวะโก

 

พะหู เมตตาทิวาสะโน มหาเถรานุสาสะโก

 

อะมะตัญเญวะ สุชีวะติ อภินันที คุหาวะนัง

 

โส โลกุตตะโร นาโม อัมเหหิ อภิปูชิโต

 

อิธะ ฐานูปะมาคัมมะ กุสะเล โน นิโยชะเย

 

ปุตตะเมวะ ปิยัง เทสิ มัคคะผะลัง วะ เทสสะติ

 

ปะระมะสารีริกะธาตุ วะชิรัญจาปิวานิตัง

 

โส โลเก จะ อุปปันโน เอเกเนวะ หิตังกะโร

 

อะยัง โน โข ปุญญะลาโภ อัปปะมัตโต ภะเวตัพโพ

 

สาธุกันตัง อะนุกะริสสามะ ยัง วะเรนะ สุภาสิตัง

 

โลกุตตะโร จะ มหาเถโร เทวะตานะระปูชิโต

 

โลกุตตะระคุณัง เอตัง อะหัง วันทามิ ตัง สะทา

 

มหาเถรานุภาเวนะ สุขัง โสตถี ภะวันตุ เม ฯ"

-----------------

 

หลวงปู่เทพโลกอุดร 

 

หลวงปู่เทพโลกอุดร 

 

(แปล)..

ขอน้อบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น ซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง

 

พระมหาเถระผู้เป็นอริยเจ้า เป็นพระอรหันต์ผู้ทรงอภิญญา ผู้บรรลุปฏิสัมภิทา พุทธสาวกผู้ได้วิชชาสาม

 

มีเมตตาต่อคนทั้งหลายเป็นวิหารธรรม พระมหาเถระผู้ชำนาญในการสั่งสอน ดำรงชีวิตอมตะ ยินดีในการอยู่ป่าคือถ้ำ

 

พระมหาเถระองค์นั้นมีนามว่า โลกอุดร อันพวกเราบูชาอย่างยิ่ง เพราะอาศัยในคุณธรรมในองค์ท่าน ชักชวนพวกเราประกอบกุศลทั้งหลาย

 

ท่านให้ความรักพวกเราเหมือนบุตร แสดงมรรคและผลเท่านั้น พระธาตุของท่านส่องประกายดังเพชร

 

พระมหาเถระอุบัติขึ้นในโลก และทำประโยชน์โดยส่วนเดียวด้วย นับเป็นบุญลาภของพวกเรา อันหาประมาณมิได้

 

พวกเราจักกระทำตามคำสั่งสอนของท่านอันเป็นยอดสุภาษิต อนึ่งพระมหาเถระนามว่าโลกอุดร เป็นที่เคารพบูชาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย

 

ข้าพเจ้าจักกราบไหว้บูชาคุณของพระอุตตระตลอดกาลทุกเมื่อ ด้วยอานุภาพแห่งพระมหาเถระ ขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ข้าพเจ้าทุกเมื่อเทอญ ๚

-----------------

หลวงปู่เทพโลกอุดร 

 

หลวงปู่เทพโลกอุดร 

 


พระคาถาบูชาหลวงปู่เทพโลกอุดร (ฉบับย่อ)

 

ตั้งนะโม 3 จบ

 

"โลกุตตะโร จะ มะหาเถโร อะหัง วันทามิ ตัง สะทา เมตตา ลาโภ นะโสมิยะ อะระหังพุทโธ ฯ"

 

ภาวนา ๓ จบ ๗ จบ ๙ จบ เช้า-เย็น ตื่นนอน และก่อนนอน

 

หลวงปู่เทพโลกอุดร 

 

หลวงปู่เทพโลกอุดร 

 

ขอขอบพระคุณท่านเจ้าของภาพ เจ้าของบทความ และที่มาเนื้อหาข้อมูล

หลวงปู่เทพโลกอุดร

เพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทาน

 


เรื่องที่เกี่ยวข้อง