ท่านผู้หญิงสง่า พระพี่เลี้ยงใน กรมสมเด็จพระเทพฯ ผู้ร้องเพลงกล่อมพระองค์บรรทมทุกคืน

ประวัติศาสตร์
โดย เสาวลักษณ์ แสงสุวรรณ วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2562
ท่านผู้หญิงสง่า พระพี่เลี้ยงใน กรมสมเด็จพระเทพฯ ผู้ร้องเพลงกล่อมพระองค์บรรทมทุกคืน

เป็นที่ทราบกันดีว่า สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระจริยวัตรที่เรียบง่ายและพระองค์ก็ทรงมีความกตัญญูเป็นอย่างมาก พระองค์ทรงมีพระอภิบาลที่ถวายการดูแลพระองค์ตั้งแต่ครั้งพระเยาว์ นั่นก็คือ ท่านผู้หญิงสง่า อิงคุลานนท์ ผู้ร้องเพลงกล่อมบรรทมทุกคืน

 

 

ท่านผู้หญิงสง่า อิงคุลานนท์ คุณข้าหลวงและพระอภิบาลในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ท่านผู้หญิงสง่า อิงคุลานนท์ เกิดเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2460 เป็นธิดาของนายผ่อง กับนางผิน วัฒนะศุกร เข้ารับการศึกษาที่โรงเรียนผดุงดรุณี โรงเรียนราชินีโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนแวนต์ โรงเรียนสตรีวัดระฆัง โรงเรียนฝึกหัดครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ และเรียนพยาบาลที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เมื่อสำเร็จการศึกษา ได้เข้าทำงานเป็นพยาบาลที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

 

 

ท่านผู้หญิงสง่า อิงคุลานนท์ สมรสกับนายอำนวย อิงคุลานนท์ ข้าราชการกระทรวงมหาดไทย มีบุตรธิดา 2 คน คือ พลเอกศุภชัย อิงคุลานนท์ อดีตรองสมุหราชองครักษ์ ซึ่งถึงแก่อนิจกรรมไปแล้ว นางอรพินท์ จันทรโคลิกา

 

 

ระหว่างนั้น หม่อมหลวงเกษตร สนิทวงศ์ แพทย์ประจำพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้นำเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับไว้เป็นคุณข้าหลวง พระอภิบาลในสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ ซึ่งท่านผู้หญิงสง่า ได้ปฏิบัติงานสนองเบื้องพระยุคลบาทอย่างดียิ่งตลอดมา จนได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์สูงสุด ชั้นทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ และเหรียญรัตนาภรณ์ ชั้น 4

 

 

ท่านผู้หญิงสง่า ถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรคปอดอักเสบ เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 สิริอายุ 97 ปีเศษ ต่อมาวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ ท่านผู้หญิงสง่า ที่วัดเทพศิรินทราวาส

 

 


ทั้งนี้ได้มีการจัดพิมพ์หนังสือขึ้นในงานพระราชทานเพลิงท่านผู้หญิงสง่า โดยเนื้อหาภายในประกอบด้วย ประวัติ และภาพประทับใจ ความผูกพัน ระหว่าง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กับท่านผู้หญิงสง่าฯ พระพี่เลี้ยงของพระองค์ เมื่อครั้งทรงพระเยาว์จนถึงปัจจุบัน และยังมีคำไว้อาลัยของบุคคลใกล้ชิด ในท้ายเล่มยังมี เรื่องราวเกี่ยวกับเพลงกล่อมพระบรรทม ที่ท่านได้ใช้ขับกล่อมสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

 


เรื่องที่เกี่ยวข้อง