พระแก้วขาว พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืององค์หนึ่งแห่งกรุงรัตนโกสินทร์

ศาสนา
โดย เสาวลักษณ์ แสงสุวรรณ วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
พระแก้วขาว พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืององค์หนึ่งแห่งกรุงรัตนโกสินทร์

พระพุทธบุษยรัตน์ จักรพรรดิพิมลมณีมัย หรือ พระแก้วขาว พระพุทธรูปสำคัญองค์หนึ่งของกรุงรัตนโกสินทร์และของชาติ ปัจจุบันประดิษฐานอยู่ในพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต มีพุทธลักษณะเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง 7.5 นิ้ว สูง 12.5 นิ้วไม่รวมฐานพระ ทำมาจากแก้วผลึกขาวใส หรือ แก้วบุษยา

 

ตามตำนานกล่าวว่า เมื่อแรกนั้นพระแก้วขาวองค์นี้ประดิษฐานอยู่ที่เมืองละโว้ กระทั่งพระนางจามเทวีได้อัญเชิญขึ้นไปประดิษฐาน ณ เมืองหริภุญชัย ได้ระยะหนึ่ง พระเจ้าติโลกราช จึงได้อัญเชิญไปประดิษฐานอยู่ ณ เมืองเชียงใหม่คู่กับพระแก้วมรกต จากนั้นพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชจึงอัญเชิญพระแก้วขาว และพระแก้วมรกตจากเมืองเชียงใหม่ ไปประดิษฐานที่เมืองหลวงพระบาง และเมื่อย้ายเมืองหลวงจากหลวงพระบางไปตั้งที่เวียงจันทน์ในปี พ.ศ. 2107 นั้น ไม่ปรากฏว่าได้อัญเชิญพระแก้วขาวไปพร้อมกับพระแก้วมรกตด้วย

 

 

สันนิษฐานว่าคงเคลื่อนย้ายไปซ่อนไว้ ณ ถ้ำเขาส้มป่อย ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 2 ได้อัญเชิญจากนครจำปาศักดิ์ลงมายังกรุงเทพมหานคร แต่องค์พระมีการชำรุดอยู่บ้าง จึงโปรดเกล้าฯ ให้ประชุมช่างจัดหาเนื้อแก้วผลึกเหมือนองค์พระ เพื่อเจียระไนแก้วติดปลายพระกรรณขวาที่แตกชำรุดให้สมบูรณ์ และขัดชำระองค์พระให้เป็นเงางามเสมอกัน กับพระราชทานพระราชดำริ ให้ช่างปั้นฐานต่อองค์พระตามที่พอพระราชหฤทัย แล้วหล่อด้วยทองสำริดแต่งให้เกลี้ยงหุ้มด้วยทองคำ ส่วนยอดพระรัศมีรับสั่งให้ช่างแผ่ทองคำหุ้มส่วนพระเศียร ดุนเป็นเม็ดพระศกต้องตามแบบแผนของพระพุทธรูป ต่อกับพระรัศมีลงยาราชาวดีประดับเพชร ใจกลางหน้าหลังและกลีบต้นพระรัศมี แต่เมื่อถวายสวมเครื่องทองส่วนยอดพระรัศมีแล้ว สีพระพักตร์ไม่ผ่องใสเหมือนสีองค์พระ จึงแก้ไขด้วยการเอาเนื้อเงินไล่ขาวบริสุทธิ์แผ่หุ้มก่อนชั้นหนึ่ง ขัดเงินให้เกลี้ยงเป็นเงางามแล้วจึงสวมพระศกทองคำบนแผ่นเงิน ทำให้พระพักตร์ใสสะอาดขาวนวลเสมอกับพระองค์ แล้วรับสั่งให้ทำพระสุวรรณกรัณฑ์น้อย สอดในช่องบนพระจุฬาธาตุเป็นที่บรรจุพระบรมธาตุ และนำทองคำลงราชาวดีขาวดำผังแนบพระเนตรให้งดงาม ทำฉัตรทองคำ 5 ชั้น ชั้นต้นเท่าส่วนพระอังสาลงยาราชาวดีประดับพลอย มีใบโพธิ์แก้วห้อยเป็นเครื่องประดับ แล้วอัญเชิญไปประดิษฐานไว้ในหอพระเจ้า (หอพระสุราลัยพิมาน) ด้านตะวันออกของพระที่นั่งไพศาลทักษิณ 

 

 


ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 4 พ.ศ.2404โปรดเกล้าฯ ให้ช่างทำเครื่องประดับองค์พระและฐานพระใหม่และให้มีการสมโภช ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม และถวายพระนามพระแก้วผลึกนี้ว่า พระพุทธบุษยรัตนจักรพรรดิพิมลมณีมัย กับทั้งโปรดให้สร้างพระวิหารศิลาในพระบรมมหาราชวัง เป็นที่ประดิษฐาน พระราชทานชื่อว่า พระพุทธรัตนสถาน

 

 

ในสมัยรัชกาลที่ 5 โปรดให้ผูกพัทธสีมาพระวิหารพระพุทธรัตนสถาน เป็นพระอุโบสถเพื่อทำสังฆกรรม หลังจากนั้นพระพุทธรัตนสถานก็เป็นสถานที่ทำพุทธบูชาของฝ่ายใน และเมื่อทรงสร้างพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิตแล้ว โปรดให้อัญเชิญพระพุทธบุษยรัตนฯ ไปประดิษฐาน ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน เมื่อพระองค์เสด็จสวรรคตแล้วจึงอัญเชิญพระพุทธบุษยรัตนฯ กลับไปประดิษฐาน ณ พระพุทธรัตนสถานตามเดิม

ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้อัญเชิญพระพุทธบุษยรัตนฯ กลับไปประดิษฐาน ณ หอพระ พระที่นั่งอัมพรสถานสืบมาจนทุกวันนี้

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : เพจ เรารักและปกป้องพระราชวงศ์จักรี 

 


เรื่องที่เกี่ยวข้อง