คาถาน้ำมนต์ธรณีสารหลวงล้านนา พรมรอบบ้านหรือร้านค้า

ศาสนา
โดย ศักดิ์ศรี บุญรังศรี วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
คาถาน้ำมนต์ธรณีสารหลวงล้านนา พรมรอบบ้านหรือร้านค้า

คาถาทำน้ำมนต์ธรณีสารหลวงล้านนา

 

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (๓จบ)

พุทธังชีวิตัง ยาวะนิพพานัง สะระณัง คัจฉามิ

ธัมมังชีวิตัง ยาวะนิพพานัง สะระณัง คัจฉามิ

สังฆังชีวิตัง ยาวะนิพพานัง สะระณัง คัจฉามิ

ทุติยัมปิพุทธังชีวิตัง ยาวะนิพพานัง สะระณัง คัจฉามิ

ทุติยัมปิธัมมังชีวิตัง ยาวะนิพพานัง สะระณัง คัจฉามิ

ทุติยัมปิสังฆังชีวิตัง ยาวะนิพพานัง สะระณัง คัจฉามิ

ตะติยัมปิพุทธังชีวิตัง ยาวะนิพพานัง สะระณัง คัจฉามิ

ตะติยัมปิธัมมังชีวิตัง ยาวะนิพพานัง สะระณัง คัจฉามิ

ตะติยัมปิสังฆังชีวิตัง ยาวะนิพพานัง สะระณัง คัจฉามิ

 

น้ำมนต์ธรณีสารหลวงล้านนา

 

อิติปิโส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ

สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก ปัจจัตตัเวทิตัพโพ วิญญูฮีติ

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อายุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเนยโ อัญชะลีกะระณีโยอะนุตตะรังปุญญักเขตตังโลกัสสาติ

 

ตำราล้านนา

 

โย สันนิสินโน วะระโพธิมูเล มารัง สะเสนัง มะหันติง วิชัยโย สัมโพธิมาคัจฉิง วะอะนันตัญญาโน โยโลกุตตะโม ตังปัณนะมามิ พุทธัง ตังปัณนะมามิ ธัมมัง ตังปัณนะมามิ สังฆัง

วันทิตะวา สุคะตัง นาถัง พุทธัญจะ ธัมมัญจะ สังฆัญจะ สาธุกัง นะโมพุทธายะ ทิพพะมันตานัง ปะวักขามิ ยะถาพะลัง ปัญจะอักขะรานิ ชาตานิ นะโมพุทธายะ วันทะติ

นะมัสสิตะวา อิสี สิทธิ โลกะนาถัง อะนุตตะรัง อิสี จะพันธะนัง สาตรา อาจาริยัง คะรูปาทัง อาคัจเฉยยะ สัพพะกัมมา ประสิทธิเม

มะอะอุ อะธิกะมูลัง ตรีเทวานัง มหาสตรา อุอุ อะอะ มะมะ มันตรา อุอาสะวา มหามันตัง มะอะอุ โลปะเกเกยยัง อังการะวะเสวะราชิโน ตรีนิ อักขะรานิ ชาตานิ อุณาโลมาปะนายะเต นะโมพุทธายะ วันทะนัง

สิโรเม พุทธะเทวัญจะ นะลาเต พรหมะเทวะตา หะทะยัง นารายะกัญเจวะ ทะเวหัตเถ ปะระเมสุรา ปาเท วิษณุกัญเจวะ สัพพะกัมมาประสิทธิเม

 

น้ำมนต์ธรณีสารหลวงล้านนา

 


การใช้ให้ได้ผล ให้สมาทานศีลให้บริสุทธิ์ จากนั้น นะโมฯ ๓ จบ น้อมอาราธนาบารมีพระรัตนตรัย แล้วตั้งใจสวด ไปประมาณ๓,๕,๗,๙ จบ แล้วอธิษฐานใส่น้ำบริสุทธิ์ สะอาด

ขอให้เป็นน้ำมนต์ช่วยขจัดสิ่งชั่วร้าย ล้างอาถรรพ์มนต์ดำสิ่งไม่ดีทั้งหลายออกไป แล้วนำน้ำที่ทำ พรมไปรอบสถานที่ในบ้านหรือร้านค้าของเรา ไล่จากในสุดออกนอก แล้ว พรมกันไว้ ให้เหมือนรั้ว ทำบ่อยๆ จะดีมาก เพราะคนที่ทำคุณไสยฯใส่เรา เขาอาจจะแอบเอามาใส่เรื่อยๆ

 

น้ำมนต์ธรณีสารหลวงล้านนา

 

สำหรับการแก้คน ที่โดนคุณไสยฯ ให้นำน้ำสะอาดมา แล้วทำแบบเดียวกัน เพียงแต่เพิ่มการดื่มเข้าไป อธิษฐานให้ล้างสิ่งไม่ดีในกายออก
ให้ทั้งกิน ทั้งอาบยิ่งดี

 

ขอขอบพระคุณท่านเจ้าของภาพ เจ้าของบทความ และที่มาเนื้อหาข้อมูลมา ณ ที่นี้

คาถาครูพักลักจำ

https://www.bloggang.com/

เพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทาน

 


เรื่องที่เกี่ยวข้อง