วิธีปฏิบัติตัว วันวิสาขบูชา ให้ถูกต้อง อานิสงส์แรงมาก

ศาสนา
โดย ปิยะนัย เกตุทอง วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
วิธีปฏิบัติตัว วันวิสาขบูชา ให้ถูกต้อง อานิสงส์แรงมาก

วันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เกี่ยวข้องกับคนไทยที่ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ โดยทั่วไปก็จะไปทำบุญในตอนเช้า และเวียนเทียนบูชาพระรัตนไตยในตอนค่ำ 

การเวียนเทียน ถือเป็นวิธีการบูชาพระรัตนตรัยด้วยอามิสบูชาและปฏิบัติบูชา ด้วยกริยาอันสำรวมเรียบร้อย เดินรอบสถานที่สำคัญภายในวัด โดยมากจะเป็นโบสถ์หรือปูชนียสถานที่สำคัญของวัด 3 รอบ พร้อมกับรำลึกบูชาพระรัตนตรัยไปด้วย ซึ่งพุทธศาสนิกชนมักปฏิบัติในวันสำคัญทางพุทธศาสนา ได้แก่วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา อัฏฐมีบูชาและวันอาสาฬหบูชา

โดยวันนี้เรามีวิธีขั้นตอนการทำตัว ก่อนถึงวันสำคัญ วิสาขบูชา ที่จะถึง โดยควรทำตามดังนี้เพื่ออานิสงฆ์สูงสุดแก่ตัวคุณเอง

 

 

-การเตรียมตัวก่อนการไปเวียนเทียน-

1. อาบน้ำชำระร่างกายให้สะอาด ทำจิตใจเบิกบาน
2. แต่งกายให้สุภาพ เรียบร้อย เหมาะสมกับสถานที่
3. เตรียมเครื่อบูชาให้พร้อม เช่น ดอกไม้ ธูป เทียน
4. ควรเดินทางมาถึงวัดหรือสถานที่ประกอบพิธีเวียนเทียนก่อนเวลาเริ่มเดินเวียนเทียน

-วิธีการเวียนเทียน-

เมื่อพุทธศาสนิกชนเดินทางมาถึงวัดแล้ว ก่อนจะทำสิ่งใดก็ตาม สิ่งที่ต้องทำเป็นประการแรกคือ เข้าไปกราบบูชาพระประธานภายในโบสถ์เสียก่อน จากนั้นจึงค่อยออกไปเวียนเทียน

หากขบวนการเวียนเทียนนั้น มีทั้งพระและฆารวาสร่วมอยู่ด้วย ให้พระภิกษุอยู่แถวหน้า ถัดมาเป็นสามเณร แม่ชี จากนั้นจึงจะเว้นช่องห่างตามสมควรจึงจะเป็นฆารวาสทั่วไป

การเดินเวียนเทียน จะเดินวนขวาตามเข็มนาฬิกา คือหันด้านขวาของตัวเองเข้าหาโบสถ์หรือปูชียสถาน ในการเวียนแต่ละรอบ ให้ระลึกถึงพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ และพระสังฆคุณ

 

 


-การเวียนรอบแรก-

ให้ระลึกถึงพระพุทธคุณ และสวดบทสวดมนต์ ระลึกถึงพระพุทธคุณ พร้อมบทแปล เพื่อให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ สวดด้วยใจสงบ สำรวม สร้างความเข้าใจ เพื่อน้อมนำการระลึกถึงให้แจ่มชัดมากขึ้น โดยให้ท่องบทต่อไปนี้...

บทสวดพระพุทธคุณ

อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ
วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร
ปูริสะทัมมสาระถิ สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ

(คำแปล)

พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น เป็นผู้แจกจ่ายธรรม
เป็นพระอรหันต์ ตรัสรู้ดีโดยชอบด้วยพระองค์เอง
ทรงถึงพร้อมด้วยวิชชา ความรู้และความประพฤติ 
เสด็จไปดี คือไปที่ใดก็ยังประโยชน์ให้ที่นั้น ทรงรู้แจ้งโลก
ทรงฝึกคนที่ควรฝึก หาผู้อื่นเปรียบมิได้
ทรงเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย
ทรงเป็นผู้ตื่น ทรงเป็นผู้แจกจ่ายธรรม

 


-การเวียนรอบที่สอง- 

ให้ระลึกถึงพระธรรมคุณ และสวดบทสวดมนต์ ระลึกถึงพระธรรมคุณ พร้อมบทแปล เพื่อให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ สวดด้วยใจสงบ สำรวม สร้างความเข้าใจ เพื่อน้อมนำการระลึกถึงให้แจ่มชัดมากขึ้น โดยให้ท่องบทต่อไปนี้...

บทสวดพระธรรมคุณ

สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูฮีติ (กราบ)

(คำแปล)
พระธรรม เป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้ว
เป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติ พึงเห็นได้ด้วยตนเอง
เป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้ และให้ผลได้ไม่จำกัดกาล
เป็นสิ่งที่ควรกล่าวกะผู้อื่นว่า ท่านจงมาดูเถิด
เป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัว
เป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตน

 

 

-การเวียนรอบที่สาม-

ให้ระลึกถึงพระสังฆคุณ และสวดบทสวดมนต์ ระลึกถึงพระสังฆคุณ พร้อมบทแปล เพื่อให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ สวดด้วยใจสงบ สำรวม สร้างความเข้าใจ เพื่อน้อมนำการระลึกถึงให้แจ่มชัดมากขึ้น

บทสวดพระสังฆคุณ

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา
เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเนยโย อัญชะลีกะระณีโย
อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ

(คำแปล)

สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า ปฏิบัติดีแล้ว
สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า ปฏิบัติตรงแล้ว
สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า ปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้ว
สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า ปฏิบัติสมควรแล้ว
ได้แก่บุคคลเหล่านี้ คือ คู่แห่งบุรุษ ๔ คู่ นับเรียงตัวบุรุษได้ ๘ บุรุษ
นั้นแหละ สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า
เป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชา
เป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับ
เป็นผู้ควรรับทักษิณาทาน
เป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลี
เป็นเนื้อนาบุญของโลก ไม่มีเนื้อนาบุญอื่นยิ่งกว่า

 

 


เรื่องที่เกี่ยวข้อง