ก.แรงงานเตรียมจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ รัชกาลที่10เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

บันเทิง
โดย ปัฐพงษ์ สถาวรสมิต วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ก.แรงงานเตรียมจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ รัชกาลที่10เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 กระทรวงแรงงานเปิดโครงการ แรงงานร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน  เพื่อน้อมถวายพระพรชัยแด่พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และเพื่อเป็นการ สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงสืบสานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระบรมชนกนาถ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงาน สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ขององค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อย่างหาที่สุดมิได้ ที่ทรงให้ความสำคัญแก่แรงงานทุกหมู่เหล่า ด้วยการสืบสานพระราชปณิธานขององค์พระบรมชนกนาถ โดยการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้กับโครงการในพระราชดำริของพระองค์เอง ดังนั้น เนื่องในโอกาสอันเป็นมหามงคล กระทรวงแรงงานจึงเตรียมจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติขึ้นเพื่อน้อมถวายแด่พระองค์ท่าน จำนวน 2 โครงการ ได้แก่โครงการ 101 อาชีพ และโครงการพัฒนาแรงงานนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ภายใต้ชื่องานแรงงานร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน


โดยการจัดนิทรรศการนั้น ประกอบด้วย นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับพระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร อีกด้วย

 ทั้งนี้ คาดว่าผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอาชีพ จะได้รับความรู้ และเพิ่มพูนทักษะ ด้านวิชาชีพ เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ในการสร้างรายได้เพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนต่อตนเองและส่วนรวมต่อไป


เรื่องที่เกี่ยวข้อง