ประกันสังคม โชว์ 3 อันดับผู้ประกันตน ม.39 เลือกจ่ายเงินสมทบ

บันเทิง
โดย ปัฐพงษ์ สถาวรสมิต วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2562
ประกันสังคม โชว์ 3 อันดับผู้ประกันตน ม.39 เลือกจ่ายเงินสมทบ

  นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า สำนักงานประกันสังคมได้อำนวยความสะดวกในการชำระเงินสมทบของผู้ประกันตนมาตรา 39 ซึ่งมีกำหนดชำระเงินสมทบภายในวันที่ 15 ของทุกเดือนอยู่หลากหลายช่องทางหลายวิธีด้วยกัน เช่น จ่ายเงินสมทบได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ จังหวัด สาขา โดยวิธีหักผ่านบัญชีเงินฝากธนาคาร และจ่ายผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด มหาชน ธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชน และธนาคารธนชาต จำกัด มหาชน หรือผ่านเคาน์เตอร์หน่วยบริการ ได้แก่ เคาน์เตอร์เซอร์วิส 7-Eleven ที่ทำการไปรษณีย์ เซ็นเพย์ บิ๊กซี และเทสโก้ โลตัส โดยตัวเลขการส่งเงินสมทบของผู้ประกันตนมาตรา 39 งวดประจำเดือนธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา มีผู้ประกันตนมาตรา 39 ชำระเงินสมทบผ่านช่องทางสะดวกที่สำนักงานประกันสังคมจัดไว้คอยให้บริการ รวมแล้วทั้งสิ้นจำนวน 1,399,705 คน โดยผู้ประกันตนเลือกวิธีการจ่ายเงินสมทบมากที่สุด อันดับที่ 1 คือ โดยวิธีการหักบัญชีเงินฝากธนาคาร จำนวน 718,848 คน รองลงมา อันดับที่ 2 ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารและหน่วยบริการ จำนวน 596,646 คน อันดับที่ 3 จ่ายเงินสมทบ ณ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 12 แห่ง จังหวัด สาขา จำนวน 84,211 คน

เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวต่อไปว่า การที่ผู้ประกันตนเลือกวิธีจ่ายเงินสมทบ โดยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคารแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในระบบการจ่ายเงินสมทบที่สำนักงานประกันสังคมพร้อมให้ผู้ประกันตนอีกช่องทางหนึ่งที่จะอำนวยความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาติดต่อกับสำนักงานประกันสังคม โดยร่วมกับธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด มหาชน ธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชน ธนาคารธนชาต จำกัด มหาชน ธนาคารกสิกรไทย จำกัด มหาชน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด มหาชน ธนาคารทหารไทย จำกัด มหาชน และธนาคารกรุงเทพ จำกัด มหาชน ทั้งนี้ มีขั้นตอนง่ายๆ เพียงผู้ประกันตนยื่นหนังสือยินยอมการหักบัญชีเงินฝากธนาคารที่ธนาคารสาขาที่เปิดบัญชีเงินฝากไว้ ซึ่งเจ้าหน้าที่ธนาคารจะรับรองลายมือชื่อในหนังสือยินยอมฯ และให้ผู้ประกันตนนำสำเนาหนังสือยินยอมฯ ที่เจ้าหน้าที่ธนาคารได้รับรองลายมือชื่อแล้ว พร้อมแบบคำขอส่งเงินสมทบและสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของผู้ประกันตนและเป็นบัญชีประเภทที่สามารถทำธุรกรรมหักบัญชีได้ มายื่น ณ สำนักงานประกันสังคมที่ผู้ประกันตนขึ้นทะเบียนไว้ก่อนวันที่ 15 ของทุกเดือน


อย่างไรก็ตาม สำนักงานประกันสังคมขอเตือนถึงผู้ประกันตนมาตรา 39 หันมาสนใจในสิทธิประโยชน์ที่พึงมีพิงได้ ในระบบประกันสังคม อย่าขาดส่งเงินสมทบเกิน 3 เดือนติดต่อกัน ฉะนั้นสิทธิของผู้ประกันตนจะสิ้นสภาพโดยปริยาย


เรื่องที่เกี่ยวข้อง