ประกันสังคมพร้อมดูแลผู้ประกันตนเจ็บป่วยโรคหน้าร้อน ใช้สิทธิได้ทันที

บันเทิง
โดย ปัฐพงษ์ สถาวรสมิต วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2562
ประกันสังคมพร้อมดูแลผู้ประกันตนเจ็บป่วยโรคหน้าร้อน ใช้สิทธิได้ทันที

ขณะนี้ประเทศไทย เข้าสู่สภาวะหน้าร้อนโดยในหน้าร้อนส่วนมากจะมีโรคอันตรายที่เกิดในฤดูร้อน 6 โรค ได้แก่ อุจจาระร่วง อาหารเป็นพิษ โรคบิด ไข้ไทฟอยด์ อหิวาตกโรค และโรคพิษสุนัขบ้า จึงขอเตือนผู้ประกันตนควรระมัดระวังรักษาสุขภาพ ให้แข็งแรง หากเกิดเจ็บป่วยสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลที่ผู้ประกันตนเลือกไว้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย แต่หากเจ็บป่วยฉุกเฉินไม่สามารถเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลที่เลือกไว้ได้ สามารถเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดก่อน

หลังจากนั้นญาติ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ต้องรีบแจ้งให้โรงพยาบาลที่ผู้ประกันตนเลือกไว้ทราบโดยด่วน เพื่อรับตัวไปรักษาต่อและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล โดยจะนับตั้งแต่เวลาที่โรงพยาบาลได้รับแจ้งไปจนกว่าจะสิ้นสุดการรักษา ส่วนค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นก่อนการแจ้งให้โรงพยาบาลที่ผู้ประกันตนเลือกไว้ทราบ สำนักงานประกันสังคมจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นใน 3 วันแรก 72 ชั่วโมง ตามหลักเกณฑ์ และอัตราที่กำหนด ผู้ประกันตนที่สำรองจ่ายค่ารักษาไปก่อนสามารถเบิกคืนจากสำนักงานประกันสังคมได้โดยนำหลักฐานมายื่นคำขอรับประโยชน์ทดแทน คือ แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน สปส.201 ใบรับรองแพทย์ ใบเสร็จรับเงิน และสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารหน้าแรกที่มีชื่อผู้ประกันตน


          เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวแสดงความห่วงใยผู้ประกันตนพร้อมแนะวิธีดูแลสุขภาพรับมือหน้าร้อนว่า ควรดื่มน้ำในปริมาณที่เพียงพอ ไม่ควรกินน้ำแข็งหรือดื่มน้ำเย็นจัด ไม่ควรนอนให้ลมหรือความเย็นโกรก ความร้อนจากแดดจะทำให้เสียเหงื่อ เสียพลัง เมื่อนอนหลับตากลมในขณะเหงื่อออกจะทำให้อุณหภูมิร่างกายลดต่ำลง ถ้าอุณหภูมิภายนอกยังสูงอยู่แล้วเหงื่อไม่สามารถระบายออกมาได้ จะมีความร้อนสะสมอยู่ข้างใน ทำให้เวียนหัว รู้สึกหนักหัว ไม่สดชื่นแจ่มใส หรืออาจทำให้เป็นไข้หวัดได้ และที่สำคัญควรนอนพักผ่อนให้เพียงพอ ตอนเช้าเลือกทานอาหารอ่อนๆ เช่น ข้าวต้ม และผลไม้ หลีกเลี่ยงอาหารทอดๆ มันๆ แห้งๆ แค่นี้ฤดูร้อนก็จะเป็นฤดูกาลที่มีความสุข ถ้าผู้ประกันตนหันมาดูแลสุขภาพที่ถูกลักษณะและถูกวิธี


เรื่องที่เกี่ยวข้อง