สมเด็จพระเทพฯ ทรงทดลองเป็นผู้ประกาศข่าวพยากรณ์อากาศ ณ กรมอุตุนิยมวิทยาฮ่องกง

ประวัติศาสตร์
โดย เสาวลักษณ์ แสงสุวรรณ วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2562

เป็นที่ทราบกันดีว่า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระอัจฉริยภาพหล่กหลายด้าน และยังทรงมีพระจริยวัตรที่งดงาม เป็นกันเอง ไม่ถือพระองค์ พระองค์ทรงงานหนัก เสด็จพระราชดำเนินไปประกอบพระราชกรณียกิจแทบทุกวัน และเสด็จเยือนต่างประเทศอยู่บ่อยครั้ง

 

เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๒ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเสด็จเยือนฮ่องกง และได้ทรงทดลองอ่านข่าวพยากรณ์อากาศที่กรมอุตุนิยมวิทยาฮ่องกง โดยเพจ โบราณนานมา ได้โพสต์คลิปวิดิโอพร้อมกับข้อความว่า

 

 

สมเด็จพระเทพฯ ทรงทดลองเป็นผู้ประกาศข่าวพยากรณ์อากาศ ณ กรมอุตนิยมวิทยาฮ่องกง

 

 

วันจันทร์ที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๒ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังกรมอุตุนิยมวิทยา เขตบริหารพิเศษฮ่องกง ทรงทอดพระเนตรการดำเนินงานส่วนต่าง ๆ โอกาสนี้ทรงทดลองเป็นผู้ประกาศข่าว

 


สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระองค์มีพระปรีชาสามารถในหลาย ๆ ด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านอักษรศาสตร์และดนตรีไทย ซึ่งพระองค์ได้นำมาใช้ในการอนุรักษ์ ส่งเสริม และให้การอุปถัมภ์ในด้านศิลปวัฒนธรรมของประเทศ จากพระราชกรณียกิจในด้านศิลปวัฒนธรรมนี้ พระองค์จึงได้รับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระสมัญญาว่า เอกอัครราชูปถัมภกมรดกวัฒนธรรมไทย และ วิศิษฏศิลปิน

 

นอกจากนี้ พระองค์ยังทรงประกอบพระราชกรณียกิจในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการศึกษา การพัฒนาสังคม โดยทรงมีโครงการในพระราชดำริส่วนพระองค์หลายหลากโครงการ ซึ่งโครงการในระยะเริ่มต้นนั้น มุ่งเน้นทางด้านการแก้ปัญหาการขาดสารอาหารของเด็กในท้องถิ่นทุรกันดาร และพัฒนามาสู่การให้ความสำคัญทางด้านการศึกษาเพื่อการพัฒนาราษฎร

 

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : เพจ โบราณนานมา

 


เรื่องที่เกี่ยวข้อง