สมเด็จพระสังฆราช ประทานโอวาท เนื่องในโอกาสการประทานตราตั้งพระอุปัชฌาย์ คณะธรรมยุต ๒๕๖๒

ศาสนา
โดย เสาวลักษณ์ แสงสุวรรณ วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2562
สมเด็จพระสังฆราช ประทานโอวาท เนื่องในโอกาสการประทานตราตั้งพระอุปัชฌาย์ คณะธรรมยุต ๒๕๖๒

วันอังคาร ที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จไปวัดอาวุธวิกสิตาราม เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ในการประทานตราตั้งพระอุปัชฌาย์ คณะธรรมยุต ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๒

 

โอกาสนี้ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระโอวาท ความตอนหนึ่งว่า ท่านทั้งหลายได้ผ่านการอบรมเพื่อเป็นพระอุปัชฌาย์กันมาแล้ว ย่อมทราบดีว่าท่านมีหน้าที่อย่างไรตามพระธรรมวินัย ตลอดจนกฎหมายบ้านเมือง และกฎของคณะสงฆ์ โอกาสนี้ ผมขอเน้นย้ำให้ท่านครองตนอย่างเคร่งครัดใน ‘จริยาพระอุปัชฌาย์’ ซึ่งเชื่อว่าท่านได้ศึกษากันมาแล้วเป็นอย่างดี ท่านพระอุปัชฌาย์พึงตระหนักอยู่เสมอว่า ตำแหน่งที่ท่านได้รับแต่งตั้งนี้ มีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติ และมีจริยาเป็นเครื่องกำกับ

 

อันที่จริงการบวชนั้น ถ้าว่ากันตามประเพณี อาจดูเหมือนง่าย แต่แท้จริงแล้ว การบวชและดำเนินชีวิตอยู่อย่างเคร่งครัดตามพระธรรมวินัยย่อมไม่ง่าย หากไม่ได้บวชด้วยความเข้าใจ ไม่ได้มีอัธยาศัยที่จะละออกจากกามคุณ และไม่ได้มีศรัทธาที่จะประพฤติอยู่ในพระธรรมวินัย

 

พระอุปัชฌาย์จึงมีหน้าที่ต้องชี้แจง โน้มน้าว และขัดเกลาให้ผู้ขอบวช รวมถึงผู้ปกครอง และญาติมิตรของผู้ขอบวช เข้าใจกระจ่างให้ได้ก่อนว่า การบวชคือการเปลี่ยนสถานะสู่เพศบรรพชิต ละบ้านเรือนมาสู่สำนักแห่งการเล่าเรียนพระธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อขัดเกลากิเลสให้บรรเทาเบาบางลง โดยมีศีลเป็นเครื่องกำกับกายและวาจาอยู่ตลอดเวลา ไม่ใช่เรื่องฟุ่มเฟือย หรือการกระทำสิ่งใดๆ อันเป็นข้าศึกต่อพรหมจรรย์

 


การบวชเพราะความไม่รู้ อาจเป็นโทษกับผู้บวชตั้งแต่เริ่มพิธีบวช ครั้นพอบวชแล้วก็อาจล่วงอาบัติต่างๆ มากมาย ด้วยไม่เห็นโทษในอาบัตินั้น เป็นบาปหนักหนาติดตัวไป ทั้งยังพาให้คณะสงฆ์มัวหมอง ถูกโลกติเตียน เหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะไม่ได้เริ่มบวชจากศรัทธาและความเข้าใจ แต่กลายเป็นเรื่องของการทำตามๆ อย่างกันมา ซึ่งมีทั้งที่เหมาะสมและไม่เหมาะสม ไม่ใช่เรื่องของเหตุผลตามพระธรรมวินัย

 

ผมขอฝากให้พระอุปัชฌาย์ช่วยกันขยายความเข้าใจเรื่องนี้ให้กว้างขวาง และช่วยเอาใจใส่พิจารณาคุณสมบัติของกุลบุตรให้ถี่ถ้วน ครั้นถ้าบวชแล้ว ต้องอบรมสั่งสอน กวดขันความประพฤติของสัทธิวิหาริกอันเตวาสิก อย่าให้มีการบวชทิ้งบวชขว้าง บวชแล้วไม่กำกับดูแล ถ้าเป็นเช่นนั้น ย่อมเป็นการทำผิดหน้าที่และผิดจริยาพระอุปัชฌาย์ มีโทษทั้งในปัจจุบันและในอนาคต จึงขอฝากท่านทั้งหลายให้ช่วยกันจรรโลงพระพุทธศาสนา เป็นกำลังพิทักษ์รักษาคณะสงฆ์ให้มั่นคงสถาพร ตลอดกาลนาน

 

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : เพจ สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช

 

 


เรื่องที่เกี่ยวข้อง