"พ่อจะลาออกหากต้องรับตําแหน่ง" สารฉบับสุดท้ายของ "เสด็จเตี่ย" ถึง "พระธิดา" ก่อนสิ้นพระชนม์

ประวัติศาสตร์
โดย เสาวลักษณ์ แสงสุวรรณ วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2562
"พ่อจะลาออกหากต้องรับตําแหน่ง" สารฉบับสุดท้ายของ "เสด็จเตี่ย" ถึง "พระธิดา" ก่อนสิ้นพระชนม์

 

            พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ทรงเป็นต้นราชสกุล "อาภากร" มีพระนามเดิมว่า พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ ทรงเป็นพระเจ้าลูกยาเธอองค์ที่ ๒๘ ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และเป็นพระลูกยาเธอองค์ที่ ๑ ในเจ้าจอมมารดาโหมด ประสูติเมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๔๒๓

 

 

           เมื่อกรมหลวงชุมพรฯ ทรงมีพระชนม์ ๑๓ ชันษา ได้เสด็จไปศึกษาต่อ ณ ประเทศอังกฤษและทรงเป็นพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์แรก ที่ศึกษาเกี่ยวกับวิชาการทหารเรือยังต่างประเทศ เมื่อสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ ประเทศอังกฤษ ได้ทรงเข้ารับราชการในกองทัพเรือ และทรงบำเพ็ญคุณอเนกอนันต์แก่วงการทหารเรือ จนได้รับการถวายพระสมัญญานามว่า "องค์บิดาของทหารเรือไทย "

 

 

 

 

             แม้ปลายพระชนม์ชีพ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงทหารเรือ ก็ทรงรับไว้เพียงเป็นพิธีเท่านั้น ไม่กี่วันก็ได้กราบบังคมลาออกจากราชการ เพื่อใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย ณ พระตำหนักหาดทรายรี ที่เงียบสงบ จ.ชุมพร

 

 

             แล้ว ณ หาดทรายรีแห่งนี้ ก็เป็นสถานที่สุดท้ายที่เสด็จประทับ.. พระองค์ได้ทรงพระประชวรด้วยโรคไข้หวัดใหญ่ เพียง ๓ วัน วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๔๖๖ ทรงขอดอกไม้ ธูป เทียนจากมหาดเล็ก แล้วเสด็จเข้าห้องพระบรรทมเวลาผ่านไป... ปกติกรมหลวงชุมพรฯ จะทรงมีพระสุรเสียงอันดัง ทว่าวันนั้น เงียบผิดสังเกต มหาดเล็กจึงตัดสินใจผลักบานประตูห้องพระบรรทม ก็ต้องตกใจยิ่งเมื่อพบพระวรองค์สงบนิ่ง ทอดเหยียดยาวบนพระแท่น ดอกไม้ ธูป เทียนอยู่ในอุ้งพระหัตถ์ในท่าทรงสักการะพระรัตนตรัย กลิ่นธูป ควันเทียนและดอกไม้ยังอบอวลอ้อยอิ่งดุจถวายอาลัย...

"เสด็จในกรมฯ สิ้นแล้ว" มหาดเล็กตะโกนด้วยเสียงอันสั่นเครือ

 

(หม่อมเจ้าหญิง จารุพัตรา อาภากร พระธิดาพระองค์ใหญ่ในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์)

 

"ไม่มีผู้ใดจะพูดคุยด้วยเลยนอกจากจะพูดเรื่องงาน ทุกคนหลบลี้หนีหน้าไปหมด และหากพ่อพูดด้วย ก็จะยืนระวังตรงตอบเป็นคําๆ เท่านั้น เราอาจหาทุกอย่างได้ด้วยเวลาและเงินทอง แต่ไม่อาจหาจิตวิญญาณแห่งปัญญา กัลยาณมิตรแห่งอุดมคติได้ พ่อไม่เคยอยากเป็นใหญ่เลย ลูกรัก...มิได้อยากเป็นเสนาบดีกระทรวงทหารเรือ ซึ่งก็ต้องเหงายิ่งกว่านี้เสียอีก พ่อจะลาออกหากต้องรับตําแหน่งนี้..."

ข้างต้นคือ สารฉบับสุดท้ายจากกรมหลวงชุมพรฯ ถึงหม่อมเจ้าหญิง จารุพัตรา ก่อนเสด็จในกรมฯจะสิ้นพระชนม์

 

 

              แม้ว่าดวงพระวิญญาณ ของพระองค์จะทรงสถิตอยู่ ณ สรวงสวรรค์แล้ว ความรัก ความเทิดทูนของผู้คนยังตราตรึงมิรู้เลือน เชื่อว่าพระบารมีของพระองค์ยังคงแผ่ไพศาลไปทั่วทุกสารทิศ คอยปกป้องคุ้มครองลูกหลาน ผู้จงรักภักดี ผู้เคารพเทิดทูนพระองค์ เชื่อว่าพระองค์คอยให้ความคุ้มครองภยันตราย คอยสดับตรับฟังทุกข์ร้อนของบรรดาลูกๆ คอยช่วยเหลือและดลบันดาลให้ประสบความสำเร็จในสิ่งอันพึงปรารถนาอยู่เป็นนิจ อนุสรณ์สถานที่ปรากฏอยู่อย่างมากมาย ตลอดจนพระนามที่ปรากฏเป็นชื่อของสถานที่ต่างๆล้วนเป็นประจักษ์พยานได้เป็นอย่างดี

 

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : มูลนิธิราชสกุลอาภากร

 


เรื่องที่เกี่ยวข้อง