บทที่9 "ใจเหี้ยม ฆ่าคนไม่รู้สึกอะไร เป็นคนประเภทไหน" พระราชปุจฉาขณะทรงผนวช

Book Tech
โดย วีระวัฒน์ ชลสวัสดิ์ วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2561
บทที่9 "ใจเหี้ยม ฆ่าคนไม่รู้สึกอะไร เป็นคนประเภทไหน" พระราชปุจฉาขณะทรงผนวช

วันที่ ๒๙ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๔๙๙

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงผนวชแล้วเป็นวันที่ ๘   

ทรงสนทนาธรรมกับพระพรหมมุนี เรื่อง “สัจจะ” และ “สังขาร”
....

เมื่อพระพรหมมุนี ได้ถวายเทศนา เรื่องดังกล่าวแล้ว ตอนหนึ่ง ในหลวง ร.9 ทรงมีพระราชปุจฉาและได้ทรงสนทนาธรรม มีใจความว่า... 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว :

คนที่มีใจเหี้ยม ฆ่าคนแล้วไม่รู้สึกอะไรนั้น จัดเป็นบุคคลประเภทไหน  ทำไมบางคนสร้างกรรมในชาตินี้ไว้มากจึงยังไม่ได้รับผลของกรรมนั้น กลับเจริญ มีความสุขอยู่ได้ ?

 

พระพรหมมุนี :

ที่เขายังมีความเจริญและความสุขอยู่ก็เพราะกรรมชั่วที่ทำนั้นยังไม่ให้ผล  บุคคลผู้ทำกรรมชั่วย่อมจะได้รับความเดือดร้อนใจในภายหลังที่เรียก “วิปฏิสาร”  บางกรณีก็อาศัยผลของกรรมที่สร้างมาแต่ปางก่อนประกอบการกระทำซึ่งประกอบด้วยสติ ปัญญา วิริยะ  เมื่อดีก็ดีเลิศ เลวก็เลวที่สุด ก็เพราะปัญญาของเขาเหล่านั้น

 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว :

ทำอย่างไรจึงจะระลึกได้ซึ่งชาติก่อนและชาติหน้า ?

 

พระพรหมมุนี :

จะต้องบำเพ็ญตนเองให้สูงขึ้นในการปฏิบัติธรรม และอบรมจิตของตนเองให้สูงขึ้นเรื่อยๆ เป็นลำดับ  เช่น  เด็กๆ ระลึกหรือจำวันก่อนไม่ได้  ครั้นเจริญวัยก็จำเหตุการณ์ได้บ้างและเห็นกาลในอนาคตบ้าง  เมื่อเจริญเต็มที่แล้วก็เห็นทั้งเหตุในอดีตและอนาคตอันไกล

 บันทึกท้ายบท 

การระลึกชาติ

การระลึกชาติหรือที่พุทธศาสนาเรียกว่า “ปุพเพนิวาสานุสสติ” ถือเป็น ๑ ใน ๖ ของ “อภิญญาญาณ” (ความรู้อันยิ่งยวดซึ่งเกิดจากการปฏิบัติฌานสมาธิ)

การระลึกชาติได้นี้เป็นการย้อนระลึกถึงอดีตชาติที่ตนเคยเกิดมีชีวิต ซึ่งการย้อนระลึกได้นี้มีกำลังแตกต่างกันไปตามแต่บารมีธรรมของบุคคลนั้นๆ 


เช่น  นักพรตเดียรถีย์นอกพุทธศาสนา เมื่อปฏิบัติฌานสมาธิจนถึงระดับหนึ่งจะสามารถระลึกชาติย้อนกลับไปได้ ๔๐ กัป  (“กัป” คือ ระยะเวลาที่ยาวนานมาก  เปรียบเทียบว่ามีภูเขาลูกหนึ่ง กว้าง × ยาว × สูง ด้านละ ๑ โยชน์  เป็นเวลาครบ ๑๐๐ ปี จึงจะมีเทวดาใช้ผ้าปัดภูเขาลูกนั้นหนึ่งครั้ง  อีก ๑๐๐ ปี ก็ทำเช่นนี้อีกหนึ่งครั้ง  ทำเช่นนี้ไปเรื่อยๆ จนกว่าภูเขาลูกนั้นจะราบหมดไป  นี่คือระยะเวลาที่เรียกว่า ๑ กัป)  แต่สำหรับพระพุทธเจ้าผู้ทรงบรรลุธรรมขั้นสูงสุดนั้นสามารถระลึกชาติย้อนกลับไปได้โดยไม่มีจำกัด


เรื่องที่เกี่ยวข้อง