ทรงคุณค่า! เอกสารสำคัญของ "ในหลวงร.9" ที่สมเด็จญาณฯ ทรงเก็บรักษาไว้อย่างดี

ประวัติศาสตร์
โดย เสาวลักษณ์ แสงสุวรรณ วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2561
ทรงคุณค่า! เอกสารสำคัญของ "ในหลวงร.9" ที่สมเด็จญาณฯ ทรงเก็บรักษาไว้อย่างดี

 

           เป็นที่ทราบกันดีว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช ทั้งสองพระองค์ทรงมีความรักความผูกพันต่อกันมาก ในหลวงทรงยกย่อง สมเด็จพระญาณสังวรให้เป็นเหมือนอาจารย์ของพระองค์

 

 

          เมื่อครั้งที่ในหลวงทรงผนวช ก็มีพระโศภนคณาภรณ์ (เจริญ สุวฑฺฒโน) เป็นพระอภิบาล ซึ่งต่อมาก็คือ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกพระองค์ที่ 19 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ นั่นเอง

 

 

 

 

 

            ทั้งนี้สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช ทรงเก็บเอกสารสำคัญของในหลวงไว้ด้วย นั่นก็คือ เอกสาร "ทะเบียนพระสงฆ์วัดบวรนิเวศวิหาร" 

 

 

           เมื่อครั้งที่ พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ผนวชในปี 2499 โดยเอกสารสำเนาที่พบในตำหนักคอยท่าปราโมช วัดบวรนิเวศวิหาร ที่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเก็บไว้ในกรอบ แต่ความที่พระองค์มีเพียงกรอบที่เล็ก พระองค์ทรงเลยพับท้ายกระดาษ เพื่อให้เข้ากรอบรูปที่ทรงมีอยู่ ต่อมากรอบรูปดังกล่าวแตกไป และที่เหลืออยู่ คือ เอกสารที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์แผ่นนี้

 

 

 

(ทะเบียนพระสงฆ์วัดบวรนิเวศวิหาร ที่สมเด็จพระสังฆราชทรงเก็บไว้ตลอด)

 

 

 

 

 


 

         อนึ่ง ในการทรงผนวชครั้งนี้ เมื่อถึงวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม พ.ศ. 2499 ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้เฉลิมพระอิสริยศักดิ์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ขึ้นเป็น สมเด็จพระบรมราชินีนาถ และวันที่ 20 ธันวาคม ปีเดียวกันนี้ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนาสมเด็จพระวชิรญาณวงศ์ สมเด็จพระสังฆราชพระราชอุปัชฌาจารย์ ขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชเจ้า และถวายฐานันดรศักดิ์เป็นกรมหลวง

 

 

 

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : ภากร นครกุลเชษฐ์

 

 

 


เรื่องที่เกี่ยวข้อง