บทที่6 พระเครื่องศักดิ์สิทธิ์จริงไหม! พระราชปุจฉาที่ในหลวง ร.9 ตรัสถามสมเด็จญาณฯ

Book Tech
โดย วีระวัฒน์ ชลสวัสดิ์ วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2561
บทที่6 พระเครื่องศักดิ์สิทธิ์จริงไหม! พระราชปุจฉาที่ในหลวง ร.9 ตรัสถามสมเด็จญาณฯ

พระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนั้นล้วนแต่ทรงเป็นองค์เอกอัครศาสนูปถัมภก ทรงเป็นพุทธมามกะ ทรงเป็นแบบอย่างของพุทธศาสนิกชนที่ดีแก่พสกนิกรชาวไทย  ความเกื้อกูลกันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับพระพุทธศาสนานี้เองที่เป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่ทำให้พระพุทธศาสนาประดิษฐานอย่างมั่นคงในสยามประเทศจนถึงปัจจุบัน

ความสัมพันธ์ที่เข้มแข็งมั่นคงระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์และพระพุทธศาสนาไม่ได้มีมิติเฉพาะเพียงแค่สองฝ่ายเท่านั้น  ประชาชนพสกนิกรชาวไทยแห่งสยามประเทศยังได้อานิสงส์ผลบุญในการนี้อีกด้วย  เราผ่านพ้นวิกฤตการณ์ต่างๆ มาได้ ก็ด้วยกำลังแห่งพระปรีชาของพระมหากษัตริย์  ในขณะเดียวกัน สังคมของเราสงบสุขอยู่ได้ด้วยกำลังแห่งศีลธรรมของพระพุทธศาสนา

“พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช” หรือ “ในหลวง” ของเรา ทรงเป็นพระมหากษัตริย์อีกพระองค์หนึ่งที่ทรงสนพระทัยในพระพุทธศาสนาอย่างจริงจัง  ทรงเป็นแบบอย่างในการศึกษาและปฏิบัติธรรมด้วยพระองค์เองกับพระอาจารย์สายวิปัสสนากรรมฐานอยู่อย่างสม่ำเสมอ  บทสนทนาระหว่างในหลวงกับพระสงฆ์อริยเจ้าเหล่านั้น ทั้งพระราชปุจฉาที่ทรงถามและพระราชดำรัสที่ทรงตอบ หรือแม้แต่พระบรมราโชวาทที่ในหลวงพระราชทานให้แก่คณะบุคคลในโอกาสต่างๆ กันนั้น แสดงให้เห็นถึงพระปรีชาอัจฉริยะที่แสดงให้เห็นว่า พระองค์ทรงมีความเข้าพระทัยในพุทธธรรมอันลึกซึ้งอย่างแท้จริง

พระราชปุจฉาวิสัชนาธรรม

ระหว่าง ‘พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว’กับ ‘สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก’
ในบันทึกส่วนพระองค์ ในสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (สุวัฑฒนมหาเถระ) บันทึกเมื่อวันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๕, หนังสือ “ธรรมหฤทัยในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”, บรรณาธิการโดย รศ. สุเชาว์ พลอยชุมพระเครื่อง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว :

พระเครื่องคุ้มกันได้จริงไหม... คุ้มกันได้เพราะใจเชื่อมั่นว่ามีพระเครื่องอยู่กับตัวหรืออย่างไร ?

 

สมเด็จพระสังฆราช :

เป็นเครื่องทำให้ใจเชื่อมั่น

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว :

ถ้าใจเชื่อมั่นแล้วก็ไม่จำเป็นหรือ ?


เนื้อหาในบทพระธรรมเทศนาที่พระสงฆ์อริยเจ้าเตรียมมาเพื่อแสดงพระธรรมเทศนาถวายในโอกาสต่างๆ นั้น ส่วนใหญ่มีเนื้อหาที่เป็นธรรมะขั้นสูง ซึ่งแสดงให้เห็นว่า พระสงฆ์อริยเจ้าเหล่านั้นเตรียมมาเทศน์ถวายให้กับพระมหากษัตริย์ผู้ทรงรู้ธรรมะขั้นสูงอย่างแท้จริง 


บทธรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นพระราชปุจฉาที่ตรัสถามตอบกับพระอาจารย์ต่างๆ พระบรมราโชวาทที่ประกอบด้วยธรรมะ พระธรรมเทศนาหน้าพระที่นั่งที่เต็มไปด้วยปริศนาธรรม บทธรรมเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่มีประโยชน์  เมื่อเราได้อ่านได้ศึกษาแล้ว เราจะได้ความรู้ทางธรรมที่เพลิดเพลินเป็นอย่างยิ่ง ไม่รู้สึกเบื่อหน่ายเลย


เรื่องที่เกี่ยวข้อง