9 ลักษณะ ของผู้มีบุญมาเกิด !

ศาสนา
โดย นวพล ลือฤทธิ์ วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2561
9 ลักษณะ ของผู้มีบุญมาเกิด !

 

โดยตามความเชื่อทางพระพุทธศาสนานั้น มนุษย์คือสัตว์ประเสริฐ ที่สามารถพัฒนาสติปัญญาได้ดี สามารถบรรลุได้ทั้งทางโลกและทางธรรม ในทางธรรมนั้นมีความเชื่อว่าเมื่อสะสมบุญข้ามภพชาติจะทำให้เป็นผู้มีบุญญาธิการ

 

 

และยิ่งไปกว่านั้นสำหรับผู้มีบุญญาธิการสูงที่เกิดมาเป็นมนุษย์ มักจะมีลักษณะ และนิสัยที่แตกต่างจากปุถุชนทั่วๆไป ทั้งนี้ตามโอวาทธรรมที่ครั้งหนึ่ง หลวงตามหาบัวเคยได้ให้ไว้ดังนี้

 

 

 

อันดับแรกคือ เป็นคนที่ไม่ค่อยบ่นผู้อื่น ผุ้มีบุญนั้นจะมีจิตใจเข้มเเข็ง รับรู้ผิดชอบชั่วดี ไม่มองนิสัยผู้อื่นเป็นที่รำคาญตา ไม่มองสิ่งรอบตัวเป็นที่รำคาญใจ 

 

 

อันดับที่สอง คือไม่มีความกลัว ซึ่งหมายถึงไม่กลัวในการทำสิ่งต่างๆ กล้าที่จะทำความดี กล้าที่จะเลี้ยงดูบุพการีด้วยด้วยตนเอง แต่คำว่าไม่กลัว ณ ที่นี้ ไม่ได้รวมการไม่เกรงกลัวต่อบาป ซึ่งการเกรงกลัวต่อการทำบาป เป็นคุณสมบัติที่ผู้มีบุญมีอยู่ทุกคนแล้วทั้งสิ้น 

 

 

อันดับที่สามคือ การไม่ทำชั่ว ซึ่งได้กล่าวเกริ่นๆไว้ยังข้อที่แล้ว ทั้งนี้ ไม่ทำชั่ว แต่อยู่เฉยๆ ไร้สติก็ไม่เกิดบุญ ต้องมีสติ และใช้ชีวิตไปในทางที่ไม่ประมาทเสมอ รู้อะไรควรและไม่ควร สิ่งนี้ย่อมทำให้เกิดบุญทั้งสิ้น

 

 

อันดับที่สี่คือ ไม่คิดมาก ผู้มีบุญจะรู้จักการปล่อยวาง ไม่จมอยู่กับอดีต ไม่เพ้อฝันอนาคตจนทำให้เสียเวลาดีๆ ในปัจจุบัน ที่ได้หมดลงกลายเป็นอดีตในทุกๆวินาที หากคุณรู้จักปล่อยวาง นั่ย่อมสร้างบุญกุศลแก่ตัวคุณเช่นกัน

 

 

อันดับที่ห้าคือ รู้จักการรอคอย ผู้มีบุญจะไม่ทำกิริยาเเย่ออกมาเมื่อต้องรอคอย ในบางครั้งคนทั่วไปจะมีความอดทนในการรอคอยต่ำ แต่ผู้มีบุญจะเข้าใจได้ว่าเหตุที่ต้องรอคอยคืออะไร และต้องใช้สติในการรอคอย

 

 

 


 

 อันดับที่หก คือ อดทน อุปสรรค์ที่เข้ามาในชีวิต ผู้มีบุญไม่ท้อแท้ และฟันฝ่ามันไปเสมอ ด้วยจิตใจที่เข้มแข็ง อาจแปลว่าบุญคือความเข้มแข็งทางใจที่ทำให้ผู้มีบุญอดทนและไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค์เลย

 

 

อันดับที่เจ็ด คือ สงบ ผู้มีบุญมักมีนิสัยสุขุม ไม่ต่อล้อต่อเถียง และดูสง่าต่อผู้พบเจออยู่เสมอ

 

 

อันดับที่แปด คือ ไม่ยึดติด สิ่งต่างๆที่เป็นเหมือนรางวัลชีวิต ผู้มีบุญจะรับรู้แต่ไม่ดีใจจนลิงโลดและประมาทในชีวิตว่าตัวเองสำเร็จแล้ว ผู้มีบุญจะปล่อยวางสังขารต่างๆ ที่ไม่เที่ยงได้ดีกว่าคนทั่วไป

 

 

อันดับที่เก้า คือ ไม่โลภ ผู้มีบุญมักไม่เห็นแก่ได้ เราสามารถสังเกตุได้เลยว่าเด็กที่เกิดมาเเต่ละคนนั้น มีบุญไหม เพราะเด็กเหล่านั้นต่างมีนิสัยแตกต่างกัน เด็กมีบุญมักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อนๆเสมอ 

 

 

ลักษณะทุกๆประการ มนุษย์ทุกคนสามารถพัฒนาสู่การเป็นผู้มีบุญญาธิการได้โดยการฝึกจิตให้มีสติ และเป็นคนดีอยู่เสมอ

 

ที่มา : teenee

 

 


เรื่องที่เกี่ยวข้อง