ซุบซิบบันเทง
สกู๊ปดารา
ย้อนวันวาน
Entertainment
บันเทิง
ยลโฉมภรรยาไฮโซคนสวย ของ สายฟ้า เศรษฐบุตร อดีตพระเอกดังยุค90
17 ก.ย. 62 15.32 น. แชร์
Latest Update
อัพเดทล่าสุด
Latest Update
อัพเดทล่าสุด
ตามที่ สำนักงาน ป.ป.ช. จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 10 นั้น ผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่มีความสนใจศึกษาและจัดทำเอกสารวิชาการรุ่น เรื่อง “กลยุทธ์การป้องกันการ ทุจริตบนฐานยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี” สืบเนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 65 ได้บัญญัติให้รัฐ พึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใช้เป็นกรอบ ในการจัดทำแผนให้สอดคล้องและบูรณาการกัน
18 ส.ค. 62 16.45 น. แชร์
โหลดเพิ่ม